GEMEENTEBLADKennisgeving vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming Windpark de Pals, in de gemeente Bladel, z/157907 en z/158230

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bladel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbladel.nl op: 12-1-2024

  1. Bekendmakingen Bladel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming Windpark de Pals, in de gemeente Bladel, z/157907 en z/158230

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

BeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 28 december 2023 een vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming en een ontheffing op grond van artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend aan Windpark De Pals BV, High Tech Campus 10, 5656 AE te Eindhoven. Dit ten behoeve van de aanleg en exploitatie van Windpark De Pals, bestaande uit een viertal windturbines ten noorden van de rijksweg A67. De windturbines zijn voorzien op het kadastraal perceel Hoogeloon, sectie G, nummers 1727 en G 1726 en op het kadastraal perceel Bladel, sectie K, nummers 335 en 651, in de gemeente Bladel.De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.De ontheffing is verleend voor de periode tot 31 december 2050.Ten aanzien van de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen naar voren gebracht. De definitieve besluiten zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.Gemeente Bladel coördineert de besluitenOp 7 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel besloten om op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening ruimtelijke plannen Bladel 2018 de coördinatieregeling toe te passen voor de realisatie van windpark de Pals. Dit besluit is op 9 maart 2022 bekendgemaakt.De toepassing van de coördinatieregeling betekent het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bladel de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunning en andere benodigde besluiten voor windpark de Pals, waaronder de besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, coördineren. De gecoördineerde besluitvorming verloopt in delen. De omgevingsvergunning voor windpark de Pals is eerder verleend. Het voorliggende deel van de besluitvorming betreft een vergunning en ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant zijn voor deze besluiten het bevoegd gezag. Vanwege de toepasselijkheid van de coördinatieregeling publiceert het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bladel deze ontwerpbesluiten van Gedeputeerde Staten.Crisis- en herstelwet (Chw)Omdat Windpark De Pals een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9e van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a, in samenhang met categorie 1.2 van bijlage I van de Chw, de Crisis- en herstelwet van toepassing.Ter inzageDe aanvragen, de vergunning, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen 6 weken (digitaal) ter inzage vanaf de datum van deze kennisgeving en zijn te vinden in de link bij deze kennisgeving. De ontwerpbesluiten met bijlagen kunnen ook fysiek ingezien worden in het gemeentehuis aan de Markt 21 in Bladel, neem daarvoor contact op met het gemeentehuis voor het maken van een afspraak (0497-361636).Tegen de beschikkingen kan tot 6 weken na deze kennisgeving beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor de website https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/.Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het beroepschrift moet meteen de gronden van beroep bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift en/of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.De besluiten treden in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bladel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.