Publicatie voorgenomen besluit verkoop gedeelte perceel openbaar groen Bladel

Bekendmaking voor overig in Bladel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbladel.nl op: 30-01-2024

  1. Bekendmakingen Bladel
  2. Publicatie voorgenomen besluit verkoop gedeelte perceel openbaar groen Bladel

overig KalverekkerMarkt BladelBladel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente BladelBladel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel (hierna: het college) maakt hierbij bekend dat het college voornemens is om een gedeelte van een perceel openbaar groen, kadastraal bekend als gemeente Bladel, sectie G, nr. 6242, groot circa 4 m²,grenzend aan de Kalverekker 20 te bladel, te verkopen aan de eigenaren van Kalverekker 20 te Bladel. Het college is van mening dat er bij deze verkoop geen mededingingsruimte hoeft te worden geboden via een openbare selectieprocedure, omdat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel. De criteria die het college daarbij hanteert, zijn als volgt: 1. Opgave gemeente Bladel Gemeente Bladel hanteert de werkwijze dat percelen openbaar groen welke geen onderdeel uitmaken van structureel groen noch straatbepalend zijn in aanmerking kunnen komen voor de verkoop, indien deze voldoen aan bepaalde vastgestelde criteria opgenomen in de nota grondbeleid 2019. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen en onder andere verkeersveiligheid. De onderhavige groenstrook is niet uitgesloten voor verkoop volgens deze criteria. 2. Doel van de verkoop Het doel van de verkoop is om groenstroken die volgens het bestemmingsplan hun functie verliezen, eventueel te verkopen ten behoeve van het vergroten van het woongenot van een aangrenzend perceel. Hierbij dient het beleid uit de nota grondbeleid 2019 in acht te worden genomen. In dit geval voldoet de verkoop van de groenstrook aan de genoemde criteria uit de nota grondbeleid 2019. Eén serieuze gegadigde De eigenaren van de Kalverekker 20 zijn op basis hiervan de enige serieuze gegadigde. Vervaltermijn reactie – Kort Geding Eenieder die meent dat hij, met inachtneming van het voorgenomen besluit tevens als een serieuze gegadigde ook voor de aankoop van de groenstroken in aanmerking wenst te komen, dient binnen 20 kalenderdagen na de dag van publicatie van deze aankondiging een kort geding tegen het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders aanhangig te maken bij de Rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BS ’s-Hertogenbosch. Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder. Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u, uw rechten daarop verwerkt. Indien binnen de gestelde termijn van 20 dagen geen dagvaarding betekend wordt ontvangen door de gemeente, wordt het voorgenomen besluit van rechtswege omgezet in een definitief besluit.

Unknown

 Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbladel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bladel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bladel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.